Jak założyć firmę w Rosji?

Rozwój gospodarczy Polski pociąga za sobą zainteresowanie inwestorów i przedsiębiorców krajami wschodnimi. Nie bez powodu. Potężny rynek zbytu i stosunkowo niskie koszty zatrudnienia to wystarczający powód by przyciągnąć do Rosji przedsiębiorstwa z naszego regionu.

Z pewnością jednak niewiele osób wyrwanych do odpowiedzi wie..

.. jak założyć firmę w Rosji?

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest także z koniecznością składania wielu dokumentów, które administracja uznaje za niezbędne. Nie inaczej jest w Rosji. Skomplikowany system prawny, wzorce ogromu dokumentów i zaawansowana biurokracja są w stanie zniechęcić inwestora już na tym etapie otwierania działalności. Warto jednak podjąć współpracę z jedną z wielu rekomendowanych firm konsultingowych, specjalizujących się w pomocy w tym zakresie. Dla wytrwałych i cierpliwych pozostaje tradycyjna, biurokratyczna droga postępowania.

W obu przypadkach wymagane są jednak wstępne ustalenia dotyczące formy działalności na rynku rosyjskim. Poniżej opisujemy kilka z nich, najpopularniejszych wśród polskich przedsiębiorców sposobów na to, jak założyć firmę w Rosji.

Przedstawicielstwo

Tej formie działalności na terenie Federacji Rosyjskiej nie przyznano formy prawnej. W praktyce oznacza to, że reprezentuje ono jedynie krajowe przedsiębiorstwo na tamtejszym rynku. Wszelkie transakcje realizowane są zatem przez polską spółkę w kraju, w którym posiada swoją siedzibę. Ten rodzaj działalności jest korzystny dla celów promocyjnych i reklamowych na terenie Federacji. Atutem jest możliwość zatrudnienia max. 5 cudzoziemców nieposiadających zezwolenia na pracę w Rosji. Przedstawicielstwo finansowane jest przez polską spółkę i podlega opodatkowaniu na terytorium RP jako import usług.

By przedstawicielstwo mogło funkcjonować legalnie konieczne jest zgłoszenie go do akredytacji. Niezbędne ku temu dokumenty składa się w Państwowej Izbie Rejestracyjnej, funkcjonującej przy Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej,. Sfinalizowanie sprawy trwa około 40 dni roboczych, zaś akredytację otrzymuje się na czas określony od 1 do 3 lat. Opłata za wpis wynosi od 1000 do 2500$ i zależy od rodzaju wykonywanej działalności.

Oddział otwarty

Filia przedsiębiorstwa w Rosji opiera się na takiej samej działalności jaką prowadzi spółka-matka w Polsce. Nie posiada majątku własnego, nie stanowi także podmiotu prawnego. Może uczestniczyć w stosunkach cywilno-prawnych występując w imieniu podmiotu polskiego.
Rejestracja przedstawicielstwa wiąże się z przedstawieniem umowy spółki matki, statutu i odpis z KRS. Akredytacji dokonuje się Państwowej Izbie Rejestracyjnej, która przyznaje ją na okres maksymalnie 5 lat.

Spółka z o.o.

To z pewnością najpopularniejsza i najwygodniejsza forma działalności na terenie Federacji Rosyjskiej. Podstawowym dokumentem służącym rejestracji jest statut podpisany przez współwłaścicieli. Drugim ważnym dokumentem jest umowa między wspólnikami w formie planu dotyczącego obowiązków każdego z nich.
Spółka zawiązywana jest na czas nieokreślony i może ją prowadzić do 50 wspólników. Dopuszcza się także możliwość jednoosobowego prowadzenia spółki. Rejestracja wymaga wkładu kapitałowego w wysokości min. 100-krotności minimalnej płacy. Odbywa się za w Ministerstwie Podatków i Opłat za pośrednictwem terenowych urzędów skarbowych.
Rejestracja spółki kapitałowej odbywa się przeważnie w ciągu pięciu dni roboczych. W tym czasie uzyskuje się wszelkie identyfikatory niezbędne do prowadzenia działalności, czyli odpowiedniki krajowego NIP-u, REGON-u i numeru wpisu do rejestru. Tak powstała spółka z kapitałem zagranicznym funkcjonuje w Rosji na identycznych zasadach jak tego typu lokalne przedsiębiorstwa.

Jak założyć firmę w Rosji? – Co dalej..?

Po wyborze formy interesującej nas działalności, wybraniu nazwy zgodnej z rosyjskim prawem i zarejestrowaniu działalności pozostaje zarejestrować się w tamtejszym urzędzie skarbowym jako płatnik składek. Na początek wygodnie jest wybrać jednolity podatek socjalny, z którego środki odprowadzane są do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalnego i Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego. Ostatnią konieczną do legalnego funkcjonowania czynnością jest otwarcie rachunku bankowego, o czym obowiązani jesteśmy powiadomić stosowny urząd w ciągu max. 10 dni.